Menjador

MENJADOR: SERVEI A LES FAMÍLIES.

INFORMACIÓ GENERAL DEL MEnJADOR

  • L'horari del menjador és de 14h a 15:45h.
  • El servei de menjador el fa una empresa de "catering" (Actualment Newrest). El centre no disposa de cuina pròpia.
  • Es pot utilitzar el servei de menjador de forma FIXA o de forma EVENTUAL. Són "fixes" els alumnes que fan ús del servei de forma continuada i es fa el pagament mensual per domiciliació bancària. En canvi, es consideren "eventuals" els alumnes que fan ús del servei de forma esporàdica o discontínua. En aquest darrer cas, els alumnes han de lliurar el tiquet a les 9h el mateix dia en què volen fer ùs del servei. La comanda dels menús es realitza normalment a les 9:30h. Més tard d'aquesta hora no es poden acceptar alumnes eventuals.
  • Preu: - Fixos: 5,05€ / Eventuals: 5,60.
  • LA VENDA DE TIQUETS NOMÉS ES FARÀ EL DILLUNS (o primer dia laboral de la setmana), A LES 9H.
  • L'alumnat que utilitzi el servei de menajador ha de complir les normes de les monitores. En cas d'incomplir-les, pot ser expulsat d'aquest servei prèvia informació a la direcció del centre.
  • Als usuaris fixes, en cas d'absència justificada (malaltia, viatje...) de més de tres dies seguit, es retornarà l'import corresponent al preu del menjar, sempre i quan s'hagi avisat a la direcció del centre des del primer dia.
  • Per atendre imprevistos durant el curs, es recomana als usuaris eventuals que comprin uns quants tiquets a principi de curs. A final de curs, la direcció del centre retornarà els doblers del tiquets no utilitzats.
  • US PREGAM QUE RESPECTEU ESCRUPULOSAMENT L'HORARI DE RECOLLIDA DE L'ALUMNAT, JA QUE ELS/LES MONITORS/ES ACABEN LA SEVA TASCA I ELS ALUMNES PODRIEN QUEDAR DESATESOS. En cas que els alumnes puguin anar-se'n sols a casa, s'ha de notificar per escrit a secretaria o als monitors o les monitores del menjador. Només poden quedar fins a les 15:45h els alumnes que tenguin activiats extraescolars.


Menú mensual

Podeu ampliar i/o imprimir el menú des de la imatge que hi ha aquí.


MENU MARZO CATALA ECO.pdf
MENU MARZO CATALA - SENSE LACTOSA, PLV.PDF
MENU MARZO CATALA - SENSE PORC.PDF